Πολιτική απορρήτου

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία του απορρήτου των πελατών μας και θα συλλέγουμε, καταγράφουμε, διατηρούμε, αποθηκεύουμε, γνωστοποιούμε, μεταφέρουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά στοιχεία σας όπως περιγράφεται παρακάτω.

Η προστασία δεδομένων είναι ζήτημα εμπιστοσύνης και η προστασία του απορρήτου σας είναι σημαντική για εμάς. Συνεπώς, θα χρησιμοποιούμε το όνομα και άλλα στοιχεία σχετικά με εσάς μόνο σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική απορρήτου. Θα συλλέγουμε πληροφορίες μόνο όταν είναι απαραίτητο για εμάς και μόνο όταν αυτές σχετίζονται με τις μεταξύ μας συναλλαγές.

Θα διατηρούμε τα στοιχεία σας μόνο για όσο διάστημα είτε απαιτείται από τη νομοθεσία είτε σχετίζεται με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Αν έχετε σχόλια, προτάσεις ή παρατηρήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση contact@virtual-room.fr.

Χρήση και γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς θα χρησιμοποιούνται μεταξύ του ομίλου εταιρειών μας για ορισμένους ή όλους τους παρακάτω σκοπούς:

Για τη διευκόλυνση της εκ μέρους σας χρήσης των Υπηρεσιών.
Για την επεξεργασία των παραγγελιών που υποβάλετε μέσω του Ιστοτόπου, είτε για κρατήσεις για το παιχνίδι είτε για προϊόντα που πωλούνται από το Virtual Room ή τρίτο πωλητή. Η επεξεργασία των πληρωμών που καταβάλετε μέσω του Ιστοτόπου για παιχνίδια ή προϊόντα, είτε πωλούνται από το Virtual Room είτε από τρίτο πωλητή, πραγματοποιείται από εμάς.

Για την παροχή των παιχνιδιών ή των προϊόντων που έχετε αγοράσει μέσω του Ιστοτόπου, είτε πωλήθηκαν από το Virtual Room είτε από τρίτο πωλητή, ενδέχεται να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτο μέρος για την παράδοση των προϊόντων σε εσάς, είτε το προϊόν πωλήθηκε μέσω του Ιστοτόπου από το Virtual Room είτε από τρίτο πωλητή.
Για την ενημέρωσή σας σχετικά με την παράδοση των προϊόντων, είτε πωλήθηκαν μέσω του Ιστοτόπου από το Virtual Room είτε από τρίτο πωλητής, καθώς και για σκοπούς υποστήριξης πελατών.

Για τη σύγκριση στοιχείων και την επαλήθευση με τρίτα μέρη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων.
Για την αποστολή προς εσάς τακτικών ενημερώσεων μέσω e-mail, ταχυδρομείου ή με άλλον τρόπο σχετικά με νέα και πρωτοβουλίες παγκοσμίως και στην περιοχή ή την πόλη σας.

Περαιτέρω, θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που παρέχετε για τη διαχείριση του λογαριασμού (αν υπάρχει) που διαθέτετε σε εμάς. Για την επαλήθευση και την εκτέλεση χρηματικών συναλλαγών που σχετίζονται με πληρωμές που πραγματοποιείτε ηλεκτρονικά. Για τον έλεγχο της λήψης δεδομένων από τον Ιστότοπο. Για τη βελτίωση της διάταξης ή/και του περιεχομένου των σελίδων του Ιστοτόπου και της προσαρμογής τους για τους χρήστες. Για τον προσδιορισμό των επισκεπτών του Ιστοτόπου. Για τη διενέργεια ερευνών σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία και τη συμπεριφορά των χρηστών μας. Για την παροχή πληροφοριών προς εσάς που θεωρούμε ότι μπορεί να σας φανούν χρήσιμες ή που έχετε ζητήσει από εμάς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τρίτων πωλητών, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δηλώσει ότι δεν έχετε αντίρρηση να επικοινωνούμε μαζί σας για τους σκοπούς αυτούς.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό στη Virtual Room σε οποιονδήποτε από τους ιστοτόπους και τις τοποθεσίες της είτε ηλεκτρονικά είτε αυτοπροσώπως σε κάποιο υποκατάστημα ή παρέχετε με άλλο τρόπο σε εμάς τα προσωπικά στοιχεία σας μέσω του Ιστοτόπου, θα χρησιμοποιούμε επίσης τα προσωπικά στοιχεία σας για την περιστασιακή αποστολή υλικού μάρκετινγκ η προώθησης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων πωλητών. Μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη πληροφοριών μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατάργησης εγγραφής εντός τους ηλεκτρονικού υλικού μάρκετινγκ. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων από εμάς και από τις εταιρείες που σχετίζονται με εμάς. Και

Σε έκτακτες περιστάσεις, ενδέχεται να απαιτηθεί από τη Virtual Room να γνωστοποιήσει προσωπικά στοιχεία, όπως όταν υπάρχουν λόγοι να θεωρείται ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη για την αποτροπή απειλής κατά της ζωής ή της υγείας, για λόγους επιβολής του νόμου ή την εκπλήρωση νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων και αιτημάτων.

Η Virtual Room ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία σας σε τρίτα μέρη και στις συνδεδεμένες εταιρείες μας για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής μαζί σας, τη διαχείριση του λογαριασμού σας και της μεταξύ μας σχέσης, σκοπούς μάρκετινγκ και την εκπλήρωση τυχόν νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων και αιτημάτων κατά την κρίση της Virtual Room. Κατά την κοινοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας σε αυτά τα μέρη, καταβάλλουμε προσπάθεια να διασφαλίσουμε ότι τα τρίτα μέρη και οι συνδεδεμένες εταιρείες μας διατηρούν τα προσωπικά στοιχεία σας ασφαλή από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, συλλογή, χρήση, γνωστοποίηση ή από παρόμοιους κινδύνους και ότι διατηρούν τα προσωπικά στοιχεία σας μόνο για το διάστημα που τα προσωπικά στοιχεία σας απαιτούνται για την επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών.

Η Virtual Room δεν ενέχεται ποτέ σε δραστηριότητες πώλησης προσωπικών στοιχείων πελατών σε τρίτα μέρη.

Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με την αντίρρησή σας για την εκ μέρους μας συνεχή χρήση ή/και γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας για οποιονδήποτε από τους σκοπούς και με τον τρόπο που αναφέρονται ανωτέρω ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση που μας ενημερώσετε σχετικά με την αντίρρησή σας για την εκ μέρους μας χρήση ή/και γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων σας για οποιονδήποτε από τους σκοπούς και με τον τρόπο που αναφέρονται ανωτέρω, ανάλογα με τη φύση της αντίρρησής σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή την εκτέλεση οποιασδήποτε σύμβασης έχουμε συνάψει μαζί σας. Σε αυτήν την περίπτωση, επιφυλασσόμαστε ρητά των νόμιμων δικαιωμάτων και προσφυγών μας.

Πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας

Αν θέλετε να δείτε τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς ή να ρωτήσετε σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα προσωπικά στοιχεία σας έχουν ή ενδέχεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ή γνωστοποιηθεί από τη Virtual Room εντός του τελευταίου έτους, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση contact@virtual-room.fr. Διατηρούμε το δικαίωμα χρέωσης ενός εύλογου διοικητικού τέλους για την ανάκτηση των αρχείων των προσωπικών στοιχείων σας.

Ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων σας

Η Virtual Room διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποθηκεύονται με ασφάλεια. Προστατεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας ως εξής:

Περιορίζοντας την πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία

Διατηρώντας προϊόντα τεχνολογίας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης ηλεκτρονικής πρόσβασης
Καταστρέφοντας με ασφαλή τρόπο τα προσωπικά στοιχεία σας, όταν αυτά πλέον δεν απαιτούνται για οποιονδήποτε νομικό ή επιχειρηματικό σκοπό
Αν θεωρείται ότι η ιδιωτικότητά σας έχει παραβιαστεί από τη Virtual Room, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση contact@virtual-room.fr.

Ανήλικοι

Η Virtual Room δεν διαθέτει προϊόντα προς αγορά από ανηλίκους. Αν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο με τη συμμετοχή γονέα ή κηδεμόνα.

Συλλογή ηλεκτρονικών δεδομένων

Η Virtual Room ή οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν cookie, ιστοφάρους και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες αποθήκευσης δεδομένων, προκειμένου να σας παρέχουν καλύτερη, πιο γρήγορη, πιο ασφαλή και εξατομικευμένη εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή/και μεταβαίνετε στον Ιστότοπο.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της Virtual Room, οι διακομιστές της εταιρείας μας καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Σε αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

Η διεύθυνση IP του υπολογιστή σας

Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης

Η ιστοσελίδα που επισκεφτήκατε προτού μεταβείτε στον Ιστότοπό μας

Οι σελίδες που επισκέπτεστε εντός του Ιστοτόπου

Ο χρόνος που παραμείνατε σε αυτές τις σελίδες, τα στοιχεία και οι πληροφορίες για τα οποία πραγματοποιήσατε αναζήτηση στον Ιστότοπο, οι ώρες και οι ημερομηνίες πρόσβασης, καθώς και άλλα

στατιστικά στοιχεία.

Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται για ανάλυση και αξιολόγηση, προκειμένου να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε.

Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου (συνήθως αποτελούνται από γράμματα και αριθμούς) που τοποθετούνται στη μνήμη του προγράμματος περιήγησης ή της συσκευής σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή προβάλετε κάποιο μήνυμα. Μας δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε μια συγκεκριμένη συσκευή ή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης και μας βοηθούν να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο, ώστε να αντιστοιχίζεται πιο γρήγορα στα προτιμώμενα ενδιαφέροντά σας και να καθιστούμε πιο εύχρηστες και χρήσιμες τις υπηρεσίες και τον Ιστότοπό μας.

Οι ιστόφαροι είναι μικρά γραφικά που μπορεί να περιλαμβάνονται στην Υπηρεσία ή και τον Ιστότοπό μας. Μας δίνουν τη δυνατότητα να μετράμε τους χρήστες που προέβαλαν τις συγκεκριμένες σελίδες, ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.

Χωρίς ανεπιθύμητο περιεχόμενο, spyware ή ιούς

Στον Ιστότοπό μας δεν επιτρέπονται ανεπιθύμητο περιεχόμενο, spyware ή ιοί. Ορίστε και ενημερώνετε τις προτιμήσεις επικοινωνίας, ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας όπως προτιμάτε. Δεν διαθέτετε άδεια ή σας επιτρέπεται με άλλο τρόπο η προσθήκη άλλων χρηστών (ακόμα και κάποιου χρήστη που έχει αγοράσει κάποιο προϊόν από εσάς) στη λίστα αλληλογραφία σας (ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αλληλογραφία) χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή τους. Δεν επιτρέπεται να αποστέλλετε μηνύματα που περιέχουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο, spyware ή ιούς μέσω του Ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε να αναφέρετε τυχόν ύποπτα μηνύματα, επικοινωνήστε μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

Η Virtual Room θα επανεξετάζει τακτικά την επάρκεια της παρούσας Πολιτικής απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης και αλλαγής της Πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα πολιτική θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο.

Δικαιώματα της Virtual Room

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η VIRTUAL ROOM ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ή ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ Ή ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η VIRTUAL ROOM ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΜΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ Η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΕΙΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ, ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ Ή/ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΡΗ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΡΑ Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Virtual Room ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ.

Επικοινωνία με τη Virtual Room

Αν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας αναφορικά με τη χρήση των προσω πικών στοιχείων σας, να ζητήσετε πρόσβαση σε ή/και διόρθωση των προσωπικών στοιχείων σας, αν έχετε ερωτήματα, σχόλια ή προβληματισμούς ή χρειάζεστε βοήθεια με τεχνικά ζητήματα ή ζητήματα που σχετίζονται με cookie, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (και με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων) στη διεύθυνση contact@virtual-room.fr.